Inžinierske stavby

Inžinierske siete, alebo aj rozvodné siete, sú systém nadzemných a podzemných vedení plynu, vody, elektriny, kanalizácie, telekomunikačných sietí, ale aj príjazdovej cesty priamo do domácností. Musia byť naplánované už pred samotnou výstavbou, a to buď pripojením sa na verejné rozvody, alebo vytvorením dostatočného zásobovania pre danú stavbu.

Všetky prípojky do verejných sietí musia byť uzatvárateľné, jasne označené a prístupné. Na prípojkách sú umiestnené aj merače spotreby jednotlivo pridelené každej nehnuteľnosti.

Voda

K verejnému vodovodu sa môžete pripojiť po tom, ako vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi predložíte žiadosť a podpíšete zmluvu. Vlastníkom prípojky je osoba, ktorá ju zriadila, a jej povinnosťou je prípojku opravovať a udržiavať. Ďalšou možnosťou je vyvŕtanie vlastnej studne ako zdroja pitnej alebo úžitkovej vody. Takýto zdroj vody sa nesmie prepojiť s verejným rozvodom vody a musí prejsť kontrolou kvality vody.

Elektrina

Ak chcete získavať elektrickú energiu z verejnej siete, musíte najprv kontaktovať rozvodný podnik a získať vyjadrenie o súhlase s vaším pripojením. Už vopred musíte mať naplánované, aké spotrebiče budete používať, a teda aj koľko energie budete pravdepodobne využívať. Následne vypracujete plán, ktorý spolu so žiadosťou o pripojenie pošlete rozvodnému podniku. Ten vašu žiadosť zhodnotí, a v prípade schválenia vás pripojí do elektrickej siete.

Plyn

Ďalšou súčasťou inžinierskych sietí je pripojenie na rozvod plynu. Ak si želáte používať v domácnosti plyn, musíte distribútorovi poslať žiadosť o pripojenie a následne s ním podpísať zmluvu. Potom si dáte vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú distribútor musí odsúhlasiť a dáte si postaviť samotný prívod. S prípojkou si vyberiete dodávateľa plynu a podpíšete s ním zmluvu. Posledný krok je žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla, ktorú pošlete distribútorovi.

Kanalizácia

Odpadové vody musia byť z pozemku odvádzané podľa stanovených právnych noriem. Majiteľ pozemku má možnosť pripojiť sa na miestnu kanalizáciu, ak sa v obci nachádza, alebo si musí zabezpečiť vlastný spôsob likvidácie alebo skladovania splaškov. Pri využívaní miestnej kanalizácie sa musí majiteľ domu najprv spojiť s vodárenskou spoločnosťou a podať jej žiadosť o pripojenie. Prevádzkovateľ určí, kde bude prípojka aj merač.

Iné

Medzi inžinierske siete patria napríklad aj prístupová cesta, ktorá musí viesť na každý pozemok, alebo pevné linky telefónov či internetové pripojenie.

Realizujeme stavby

Inžinierske stavby

  • cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,
  • vzletové a pristávacie plochy
  • miestne rozvody plynu,
  • diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
  • diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice,
  • miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody,
  • nekryté športové ihriská
  • zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady
  • ostatné inžinierske stavby

Búracie práce

Sadovnícke práce

Prečo si nás vybrať?

Naše dopravno-mechanizačné a personálne vybavenie umožňuje bezproblémové zvládnutie aj väčších stavebných celkov v požadovanej kvalite.

1990

Na trhu od roku

628

Úspešné projekty

7809

Spokojná spolupráca

Strojové vybavenie

Opravy a údržbu strojového parku si zabezpečujeme vo vlastnej réžii.

MAN TGA 26.310
UDS ( účelový dokončovací stroj)
Tatra 815
UNC 061
Locust nakladač
Fiat Cobelco nakladač

Stroj na pokládku zámkovej dlažby OPTIMAS
Valec Bomag
Iveco Eurocargo
Rezačka asfaltu a betónu
a ostatná malá mechanizácia potrebná k našej činnosti

Realizované projekty

Sme stabilizovaná spoločnosť, ktorá za obdobie svojej existencie zrealizovala stavebné práce a stavby v hodnote niekoľko desiatok miliónov korún na území Bratislavy, ale aj mimo Bratislavu.
Realizované projekty 2019 TRIGEMA spol. s r.o.
ZOO Bratislava – Výbeh vlka európskeho