Prevádzka spoločnosti:

TRIGEMA spol. s r.o.
Komárňanská 63,
821 05 Bratislava

e-mail: info@trigema.sk

Sídlo spoločnosti:

TRIGEMA spol. s r.o.
Lenardova 12
851 01 Bratislava

IČO: 35 737 841
DIČ: 2020211138
IČ DPH: SK2020211138

Info:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16481/B

Máte otázku? Dopyt?

Naše dopravno-mechanizačné a personálne vybavenie umožňuje bezproblémové zvládnutie aj väčších stavebných celkov v požadovanej kvalite.

Ak máte otázky? Ak máte dopyt? Napíšte…
Vaše kontaktné údaje budu použité len na zodpovedanie Vašej otázky.

    Overenie, že nie si robot:

    Súhlasím, že moje osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou Trigema spol. s r.o. sídlom: Priemyselná 6, Lenardova 12 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 737 841 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z.z.“). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné s tým, že osobné údaje môžu byť spracovávané pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, a to v rozsahu v ako budú poskytnuté. Zároveň vyhlasujem, že som bol/a/ informovaný/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 Zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu info@trigema.sk (ii) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa. Zásady ochrany osobných údajov a práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú sú uverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa

    Chcete vedieť niešo o nás?